Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.tenismagazyn.pl, pełniącym funkcje sklepu internetowego, zwanym dalej „Serwisem”, a w szczególności zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów.

 2. Serwis prowadzony jest przez Wydawnictwo Media Druk z siedzibą w Poznaniu (61-880), przy ul. Kopernika 4A/18B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, NIP: 754-145-52-47, REGON: 634487209, adres e-mail: zbigniew.cieslinski@mediadruk24.pl, nr tel.: +48 503 006 524 lub +48 604 533 786 (w dni robocze godzinach od 9 do 16) .

 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez www.tenismagazyn.pl na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy (dalej: „Umowa”) zawieranej pomiędzy Wydawnictwo Media Druk a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w nich jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać z niego w inny sposób, niż określony w Regulaminie.

 5. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, itp.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 1. Cena – opłata należna Wydawnictwu Media Druk za Produkty udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, podawana w Serwisie obok Produktu;

 2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. e-wydanie „Tenis Magazyn” – publikacja prasowa periodyczna i nieperiodyczna w formie cyfrowej dystrybuowana za pośrednictwem Serwisu;

 4. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;

 5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;

 6. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;

 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);

 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego);

 9. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Wydawnictwa Media Druk, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez Wydawnictwo Media Druk funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów;

 10. Koszyk – element Serwisu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

 11. Login – ciąg znaków konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji;

 12. Produkt – produkt w postaci elektronicznej, nie zapisany na nośniku materialnym, dostępny w danym czasie w Serwisie, w szczególności e-wydania „Tenis Magazynu”;

 13. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)

 14. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Usług i nabywanie Produktów;

 15. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Wydawnictwem Media Druk a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym umowa sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu;

 16. Usługi – świadczenia, w tym treści i narzędzia udostępniane przez Wydawnictwo Media Druk Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, w tym sprzedaż Produktów – na zasadach określonych w Regulaminie;

 17. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827);

 18. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, która dokonała Rejestracji, oraz dla której utworzone zostało Konto; w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika, może dokonać w jego imieniu wyłącznie osoba należycie do tego umocowana;

 19. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy w zakresie nabycia Produktu;

 20. Zawartość – wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.) niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez Wydawnictwo Media Druk.

§ 3. Opis i zasady korzystania z Usług

 1. Wydawnictwo Media Druk świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Wydawnictwo Media Druk zastrzega możliwość przerw technicznych w działalności Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu, a także z innych przyczyn niezależnych od Wydawnictwo Media Druk (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Wydawnictwo Media Druk nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.

 3. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronie informacji i danych, w tym informacji o Produktach udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne – z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

 6. Wydawnictwo Media Druk świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

  1. bezpłatne:

   1. udostępnienie Konta Użytkownikowi;

   2. informacje na stronie www.tenismagazyn.pl;

  2. odpłatne:

   1. sprzedaż Produktów.

 7. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 8. Wydawnictwo Media Druk nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

§ 4. Zasady założenia Konta – Rejestracja

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne dla Użytkownika i dobrowolne, jednakże brak Konta uniemożliwia korzystanie z Usług, dla którego zgodnie z Regulaminem niezbędna jest Rejestracja, która jest również bezpłatna.

 2. W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje obowiązkowo w odpowiednich polach oznaczonych gwiazdką co najmniej następujące dane, z zastrzeżeniem ust. 3:

  1. Login;

  2. Hasło;

  3. Adres e-mail.

 3. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o podanie jego dodatkowych danych, nie ujętych w Formularzu Rejestracyjnym, w zakresie w jakim byłoby to niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem dla dokonania Rejestracji, np. numer telefonu, bądź innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, jak np. NIP.

 4. Dokonując Rejestracji i zakładając w jej wyniku Konto, Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest niezbędne do korzystania z Konta, w tym do dokonywania zakupu Produktów.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu Rejestracyjnym, jak też w przypadku określonym w ust.3, prawdziwych danych i zapewnia, że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów, co ma również odpowiednio zastosowanie do Hasła i Loginu.

 6. Zatwierdzenie formularza z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że podane w formularzu dane są prawdziwe, z zastrzeżeniem ust. 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.

 7. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego i ewentualnym potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, o którym mowa w ust. 8, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail od Wydawnictwa Media Druk wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji.

 8. Wydawnictwo Media Druk może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.

 9. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 7, pomiędzy Wydawnictwem Media Druk a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nie określony Umowa w zakresie dotyczącym korzystania z Konta.

 10. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.

 11. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swojego Loginu oraz Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim. Wydawnictwo Media Druk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.

 12. Użytkownik jest też zobowiązany niezwłocznie poinformować Wydawnictwo Media Druk o utracie Loginu lub Hasła, a także o możliwym wejściu w ich posiadanie przez osobę trzecią.

 13. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego każdorazowego informowania Wydawnictwo Media Druk o zmianie jego danych podanych w wyniku Rejestracji. Brak takiej aktualizacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia Usług, w tym sprzedaży Produktów.

 14. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z Konta, składając Wydawnictwu Media Druk oświadczenie w tym przedmiocie na adres e-mail: zbigniew.cieslinski@mediadruk24.pl, nr tel.: +48 503 006 524 lub +48 604 533 786. Będzie to wówczas równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika.

 15. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o korzystanie z Konta, z ważnych przyczyn niezależnych od Wydawnictwa Media Druk, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów – z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

 16. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usług, zablokowania Konta, a także rozwiązania Umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia – w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa, zasad opisanych w Regulaminie.

 17. W przypadku zastosowania się Użytkownika do skierowanego do niego wezwania ze strony Wydawnictwa Media Druk do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu sprzed ich dokonania – możliwe jest odblokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

§ 5. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży Produktów

 1. Wydawnictwo Media Druk świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na sprzedaży:

  1. pojedynczych egzemplarzy e-wydań;

  2. prenumeraty e-wydań;

  3. pojedynczych egzemplarzy papierowego wydania „Tenis Magazyn”;

  4. prenumeraty „Tenis Magazyn”.

 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jako sklepu internetowego jest nieodpłatne.

 3. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze. Przy czym w podsumowaniu Zamówienia określany jest termin jego realizacji.

 4. Warunkiem nabycia przez Użytkownika Produktu za pośrednictwem Serwisu jest uprzednie założenie Konta, a następnie zalogowanie się w Serwisie.

 5. Prezentacja w Serwisie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zakupu Produktu złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży Produktu.

 6. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na stronach Serwisu.

 7. Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka, a następnie dokonanie zapłaty (w przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie).

 8. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Produktu do momentu dokonania płatności za Produkt (w przypadku obowiązku zapłaty za Produkt).

 9. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniającą aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). W koszt zakupu Produktu wyliczony jest koszt jego dostarczenia.

 10. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów.

 11. Użytkownika obowiązuje Cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w Koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.

 12. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.

 13. Zamówienie podlega realizacji w przypadku, gdy objęty nim Produkt jest dostępny za pośrednictwem Serwisu. W przypadku niedostępności Produktu, Użytkownik otrzymuje informację o anulowaniu Zamówienia, a w przypadku dokonania zapłaty, Wydawnictwo Media Druk zwraca Użytkownikowi całą kwotę otrzymaną z tego tytułu.

 14. Prenumerata e-wydań i wydań papierowych mających charakter periodyczny może być zamówiona przez Użytkownika na okres wybrany przez niego w procesie składania Zamówienia spośród dostępnych okresów prenumeraty wskazanych w opisie Produktu zamieszczonym na stronie Serwisu.

 15. Wydawnictwo Media Druk nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w Serwisie www.tenismagazyn.pl adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Użytkowników.

 16. Wydawnictwo Media Druk nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Wydawnictwo Media Druk zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.

 17. Wydawnictwo Media Druk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 18. Wydawnictwo Media Druk nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.

§ 6. Sposoby zapłaty za Produkty

 1. W ramach funkcji Serwisu jako sklepu internetowego dostępne są następujące sposoby dokonywania płatności za Produkty:

  1. za pomocą przelewu: Przelewy24.

§ 7. Zasady korzystania z Produktów

 1. Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

  1. rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;

  2. ingerowania w jego zawartość;

  3. publikacji, dystrybucji, powielania;

  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;

  5. oddawania w najem;

  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu

 1. Użytkownik będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy w zakresie sprzedaży Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie nw. oświadczenia przed upływem tego terminu – z zastrzeżeniem ust.6. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone Wydawnictwu Media Druk w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią przez Wydawnictwo Media Druk. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: siedziby Wydawnictwa Media Druk wskazany w § 1 ust.2 Regulaminu), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: zbigniew.cieslinski@mediadruk24.pl.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres e-mail: zbigniew.cieslinski@mediadruk24.pl. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Produktu przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (takiego jak np. kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 2. Wydawnictwo Media Druk niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

 3. Wydawnictwo Media Druk może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Mając na uwadze, że Produkty występują w postaci cyfrowej, nie zapisanej na nośniku materialnym – prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży takiego Produktu nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą udostępnienie Produktu nastąpiło przed upływem okresu odstąpienia od Umowy wskazanego w ust.1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

 5. Zgoda, o której mowa w ust. 6, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania Zamówienia.

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Wydawnictwo Media Druk lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Wydawnictwa Media Druk.

 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Wydawnictwo Media Druk niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany przez Wydawnictwo Media Druk nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Wydawnictwo Media Druk usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową jego sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wydawnictwo Media Druk.

 5. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

 6. W przypadku prenumeraty e-wydań reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego numeru e-wydania.

 7. Reklamacje w zakresie Usług można zgłaszać pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej, w formie listu poleconego, na adres: Wydawnictwo Media Druk z siedzibą w Poznaniu (61-880), przy ul. Kopernika 4A/18B. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres Wydawnictwo Media Druk z siedzibą w Poznaniu (61-880), przy ul. Kopernika 4A/18B wraz z reklamowanym Produktem i dowodem jego zakupu w Serwisie.

 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 9. Wydawnictwo Media Druk rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia. W przypadku uznania reklamacji Produktu za niezasadną, Wydawnictwo Media Druk odsyła produkt Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail.

 10. W przypadku gdy Wydawnictwo Media Druk nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, oznacza to, iż uznał jego żądania za uzasadnione.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji i składania Zamówienia, jest Wydawnictwo Media Druk.

 2. Wydawnictwo Media Druk dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, w tym dla wykonania Umowy, w tym Umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Wydawnictwa Media Druk jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Wydawnictwa Media Druk lub od podmiotów współpracujących z Wydawnictwem Media Druk drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

 4. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Wydawnictwo Media Druk jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Wydawnictwo Media Druk oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Konta i Usług. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.

 6. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Wydawnictwo Media Druk, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformuje go w szczególności jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.

 8. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust. 5 jest tożsame z usunięciem jego Konta oraz adresu e-mail, na który Wydawnictwo Media Druk dotychczas przesyłał materiały marketingowe Wydawnictwa Media Druk.

 9. Wydawnictwo Media Druk może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Wydawnictwa Media Druk z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 11. Własność intelektualna

 1. Prawa majątkowe do Zawartości, w tym prawa własności intelektualnej przysługują w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług: Wydawnictwo Media Druk lub podmiotom współpracującym z Wydawnictwem Media Druk w tym zakresie. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu bez uzyskania zgody Wydawnictwa Media Druk lub odpowiedniego partnera e-Kiosk jest zabronione.

 2. Podmiotem majątkowych praw z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym przewidzianych na mocy Prawa autorskiego, do treści zawartych w Produktach, okładek prezentowanych Publikacji, logotypów ich wydawców, itp. – są wydawcy publikacji, których elektroniczną wersję stanowią Produkty. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uprzedniego uzyskania zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.

 3. Podmiotem autorskich praw majątkowych do plików z e-wydaniami jest Wydawnictwo Media Druk. Zabrania się przekazywania przez Użytkowników udostępnionych im plików z Produktami osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości, itp.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin uwzględnia stan prawny wynikający z Ustawy o prawach Konsumenta.

 2. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.

 3. Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. W odniesieniu do Usług w zakresie sprzedaży Produktów zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności – z zastrzeżeniem ust. 7.

 4. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie jej informacji – na głównej stronie Serwisu przez co najmniej miesiąc.

 5. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i przesłania na adres siedziby Wydawnictwa Media Druk wskazany w § 1 ust.2 Regulaminu.

 7. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Wydawnictwo Media Druk bądź podmioty wskazane w § 1 ust. 3 i 4.

 8. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

 9. E Wydawnictwo Media Druk zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszeniu świadczenia Usług, powiadamiając o tym Użytkowników na stronie Serwisu. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia dokonania ww. powiadomienia.

 10. W zakresie nie przewidzianym Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory z tym zakresie, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową, których Stronom nie uda się załatwić ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wydawnictwa Media Druk, a w odniesieniu do Konsumentów: przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

 12. Regulamin wchodzi w życie dnia 10.12.2020 r.